قیچ نگری

محمد اشرف غنی رئیس دولت وحدت ملی (شما باضم میم بخوانید) در پی گروگان گرفته شدن پنج تن از کوچیهای متجاوز بالای خانه وزمینهای مردم بهسود توسط نیروهای دفاع مردمی؛ به شدت عکس العمل نشان داده وتوسط ویدیو کنفرانس وتلفون به والی ولایت میدان وردک گفته است که من به هیچ وجه گروگان گیری را تحمل نمی کنم،کسی نیست که از این متفکر بی فکر پرسان کند که در وقت گروگان گرفته شدن 31 اسیر هزاره بی گناه وگروگان گرفته شدن زن و مرد در مسیر جاغوری ،قره باغ وغزنی کجا بودی ؟مگر این اسیران از همین آب وخ...اک نیستند،مگر تو رئیس جمهور تمام مردم افغانستان نیستی؟ یا اینکه تنها رئیس دولت قبیله هستی؟ در حالیکه این کوچیهای اسیر شده متجاوزند؟به قصد کشتن واسیر کردن وتاراج اموال مردم لشکر کشیده بودن،این گونه عکس العمل نشان دادن نشانه اوج عصبیت وبی خردی است.

من کوچیم، بدان؛ تساهل نمی کنم
کار دیگر به غیری چپاول نمی کنم
گندیده آب و شیر شتر هست غذای من
جز لقمه های چرک تناول نمی کنم
دزدی ورهزنی بوده دائم مرام من
هرگز با عدل وداد تعامل نمی کنم
آنکس که فوق قانون کشور بود منم
من یک وجب زجهل تکامل نمی کنم
گر روزی من رئیس شوم یا که هم وکیل
از راه و رسم قوم؛تغافل نمی کنم
دردولتم اگر کنند بیداد قوم من
توجیه کرده هیچ تأمل نمی کنم
معبود من قبیله ورسم قبیله است
من رنج قوم وخویش تحمل نمی کنم
من خالی از تفکر و اندیشه ام همیش
این یک حقیقت است وتجاهل نمی کنم.

01.07.2015 Finland -Kotka.

/ 0 نظر / 21 بازدید