انتخابات ۳

یکی دیگر از نواقصات این انتخابات علاوه برآنچه را که در قسمت دوم این بحث بیان کردم کمکاری و بی کفایتی کمیسیون مستقل انتخابات بود در صورتی که به موضوع خوشبینانه نگاه کنیم توطئه وپلان ازقبل برنامه ریزی شده را از کار کمیسیون دور بدانیم، اگرنه معتقد به این باشیم که نواقصاتی که در روز انتخابات ازقبیل کمبود اوراق رأی در بسیاری از حوزه هایی رأی گیری صورت گرفت وهم چنین عدم انتقال به موقع صندوقهای رأی بعد از اتمام انتخابات درمرکزهای کمیسیون که برای جمع آوری صندوقها درنظر گرفته شده بودند وضایع شدن بخش از آراء مردم به خاطر سهل انگاری مسؤالان کمیسیون انتخاباتی را طرح وپلان ونقشه ای ازپیش تعیین شده حداقل از جانب بعضی ازفراد قدرتمند در داخل کمیسیون انتخابات بوده در آنصورت خیانت بزرگ وعظیمی درقبال امانت ملی صورت گرفته که سوار است عاملین آن به پنجه ای قانون سپرده شوند، در اینصورت حکومت که ازدل چنین تخلفات وتقلبات تئوریزه شده بر آید نیز مشروعیت قانونی نخواهد داشت، امید وارم که چنین نبوده باشد هر چند ظواهر بعضی ازاتفاقات که در روز انتخابات رخ داد همین موضع اخیر را تقویت می کند ولی از آنجایی که مسؤلین این کمیسیون هرگونه تبانی در قبال اتفاقات پیش افتاده رد می کنند وتا حالا هیچ نهاد معتبری دیگری نیز اسناد معتبر ومؤثقی را که مداخلات غیر قانونی نهاد متذکره در امر انتخابات چه در روز برگذاری انتخابات وچه قبل از آن ارئه نکرده اند ما اصل را بر عدم مهندیسی وعدم توطئه ونقشه می گذرایم.

موضوع که می تواند نشانه ای بر عدم مداخلات کمیسیون های ذیربط انتخاباتی در مهندیسازی نواقصات باشد این است که پیش از برگذار شدن اصل انتخابات کسانی که همه چیز را با دید توطئه ارزیابی می کنند می گفتند حکومت اصلا حاضر نیست انتخابات برگذار کند به بهانه عدم امنیت انتخابات را لغو وحالت اضطرار اعلام می کند وبدینویسله حکومت شان را دوام داده ودرنتیجه دوباره به شاهی مطلقه ودیکتاتوری قبلی زمامداری افغانستان را بر می گردانند ولی دیدیم که انتخابات در زمان وموقع معین خودش برگذار گردید،بعد از اینکه تعهد دولت فعلی بر برگذاری انتخابات مسجل گردید باز هم توطئه اندیشان گفتند که حکومت بخصوص رئیس جمهور کرزی ازفردی خاصی حمایت وطرفداری می کند وانتخابات را به نفع کاندید مورد نظر خود سازماندهی خواهد کرد اما بازهم این ادعا دروغ بر آمد فردی که گفته میشد مورد حمایت ارگ است به کلی از دور انتخابات خارج گردید این موضوع نشان می دهد که وضعیت جهان ومردم افغانستان تغییر کرده است وحکومت بخصوص رئیس جمهور کرزی بخوبی وضعیت را درک نموده ومن شخصا تا این قسمت را که دلیل مؤثق بر ادعای دخالت ارگ در امر انتخابات وجود ندارد از رئیس جمهور کرزی تشکر می کنم البته فقط درهمین مورد. وامیدوارم که رئیس جمهور تا آخر پروسه ای انتخابات بی طرفی کامل خود را حفظ کند که ظاهرا آنگونه که شواهد وظواهر امر نشان می دهد تاکنون چنین کرده است وادعاهای کسانی را که خلاف آنچه اتفاق افتاده است را می گفتند دروغ ثابت کرده است .

حال دور اول با تمام خوبیها وبدیهای که داشت سپری گردید ودور دوم در پیش رو می باشد واقعا اگر مسؤلین کمیسیون مستقل انتخابات آنطوریکه ادعا می کنند دارای استقلال عمل هستند وفقط قانون را تطبیق می کنند باید نواقصات دور اول را رفع کرده صداقت ودرستکاری خودشان را با برگذاری انتخابات شفاف وعاری از مشکل برای مردم افغانستان ثابت بسازند وادعای مخالفین خودشان را که نسبت تقلب،تخلف، ووابستگی به آنها می دهند را در عمل تکذیب کنند،این موضوع را همه باید بدانند که این یک فرصت طلائی واستثنائی در پیش روی دولت وملت افغانستان است که به جهان نشان دهند خواهان،صلح،امنیت،آزادی،دموکراسی ومردم سالاری هستند واز جنگ،خشونت، تندروی،افراط گرائی وترور بیزارند،با عبور از عقبه هایی سخت پیش رو سنگ بنایی مردم سالاری وشایسته سالاری را درست واساسی بزمین بگذارند در غیر اینصورت کج گذاشتن سنگ بنایی دموکراسی مملکت افغانستان درمعرض تندباد ها وطوفانهی مخرب وویرانگر قرار خواهد وبار دیگر زمینه هایی بحران را فراهم خواهد ساخت ومسؤلیت این امر بدوش کسانی خواهد بود که این پروسه هدایت،رهبری، وسرپرستی می نمایند .

/ 1 نظر / 10 بازدید