انتخابات افغانستان ۱

این انتخابات که دور اول آن بدون نتیجه پایان یافت وامروز کمیسیون مستقل انتخابات بعد از یک روز تأخیر نتیجه ای نهایی اعلام گردید هیچ یکی از کاندیداها موفق به کسب ۵۰ جمع یک آراء نشدند همانطوریکه در لیست بالایی نقل شده از سایت فارسی بی بی سی نشان داده شده است عبدالله عبدالله باکسب ۴۵٪ آراء در جایگاه نخست و اشرف غنی احمد زی با کسب ۳۱.۶٪ آراء در جایگاه دوم قرار گرفتند که معنی آن این است که دور دوم انتخابات بر اساس جدول اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در ۲۴ ماه جوزا مطابق ۱۴ ماه جون ۲۰۱۴ میان این دو کاندید پیشتاز برگذار خواهد گردید، اگر این انتخابات درست وبر اساس مقرارت پیشبینی شده ای قانونی برگذار شود نخستین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که قدرت از طریق دیموکراتیک ومسالمت آمیز ازیک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا می کند واین چیزیست که تمام مردم افغانستان بعد ازسالهای متمادی انتقال خشونت بار قدرت خواهان آن هستند وانتظار چنین روزی را می کشند .

این انتخابات با تمام چالشها ومشکلاتی که داشت دارای نقاط مثبت ومنفی بسیاری بود که امید وارم نقاط مثبت آن در دور دوم تکرار ونقاط منفی آن تکرار نشوند حالا در این بخش از بررسی موضوع انتخابات به نکاتی مثبتی که در آن وجود داشت و دارد می پردازم ودرقسمت های دیگر به نکات منفی آن خواهم پرداخت:

الف  نکته ای مثبت اول که در آن وجود داشت وخیلی هم مهم وقابل توجه می باشد اشتراک گسترده ای مردم اعم از زن ومرد درسراسر افغانستان بود، بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وسائیر نهادهای ناظر بر روند انتخابات ۵۸٪ واجدین شرائط رأی در آن شرکت کرده بودند واین در حالیست که در روز انتخابات در بسیاری از مراکز وحوزه های رأی گیری اوراق رأی در ساعات اولیه ای روز به اتمام رسیدند و تعدادی کثیر از مردم موفق بدادن رأی نشدند واگرنه مسلما آمار مشارکت خیلی بیشتر از ۵۸٪ می شد تا جاییکه من در روز انتخابات خبر هارا دنبال کردم به این نتیجه رسیدم که حد اقل در مجموع ۵٪ کل شرکت کنندگان موفق بدادن رأی به خواطر کمبود اوراق رأی دهی نگردیدند واین رقم کمی نیست . مسأله کمبود اوراق رأی دهی خودش به نوبه ای خود سؤالهای جدی را برمی انگیزد که در جای خود به آن خواهم پرداخت.

این شرکت گسترده ای مردم در حالی صورت گرفت که چند روز پیش از برگذاری اتنخابات تهدیدات جدی امنیتی از طرف تروریست های مسلح صورت گرفت وبه صورت بسیار محکم اعلام کردند که پروسه ای انتخابات را مختل خواهند کرد وهرکسی در انتخابات شرکت کند انگشت دست شان را قطع خواهیم کرد واین تهدیدات خودرا در روزهای قبل از انتخابات با ترتیب دادن حملات مسلحانه در مصؤنترین نقاط امنیتی پایتخت افغانستان عملا نشان دادند وحتی خودشان را تا دم دروازه های نهاد برگذار کننده ای انتخابات یعنی کمیسیون مستقل انتخابات رساندند ویکی از دفاتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل انتخابات را نیز برای ساعاتی در اختیار گرفتند و مقدار از مواد انتخاباتی را نیز به آتش کشیدند ولی علی رغم این تهدیدات وچالش بزرگ امنیتی مردم افغانستان با شور وشوق گسترده و با تقبل خطرات جانی ومالی در پای صندوق های رأی حاضر شدند و رآی دادند .

ب نکته ای مثبت دوم که برایند مستقیم نکته ای اول می باشد این است که مردم با این اشتراک دوموضوع را همزمان برای جهان وبخصوص دولت مردان افغانستان اعلام نمودند موضوع اول رشد آگاهی سیاسی جمعی مردم افغانستان بود که با شرکت خودشان نشان دادند که آنان اهمیت مفاهیم چون صلح، امنیت، وزندگی مسالمت آمیز وبا همی را بخوبی درک کرده دیگر نیازی بدیکته ای این ارزشها از جانب دیگران به آنها نیست، وموضوع دوم نفی خشونت وتندروی مذهبی بود که ملت افغانستان عملا نشان دادند که دین وباور آنان خشونت را نفی می کند وکسانی که بنام دین خشونت به خرج می دهند وبنام دین ترور می کنند، تخریب می نمایند، تعصبات را دامن می زنند به هیچ وجه از ما نمایندگی نمی کنند، اهمیت این نکته بیشتر درآنجا نمود پیدا می نماید که این شرکت گسترده ونفی عملی خشونت تنها در یک نقطه ویا نقاط خاصی از افغانستان صورت نگرفت بلکه در سرتاسر افغانستان حتی در آن قسمت های که بستر ترویج خشونت پنداشته می شود نیز صورت گرفت، واین خودش یک رافرندوم عملی در میان مردم افغانستان برای نظر دادن در مورد نوع حکومت بود که آیا آنان خواهان آزادی ودیموکراسی هستند یا حکومت دینی از نوع ملا عمری وطالبانی آن که با حضورشان در پای صندوقهای رأی شیوه ای اول را برگزیدند.

ج نکته ای مثبت سوم در دور اول انتخابات اثبات توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان بود که با تأمین امنیت روز انتخابات نشان دادند که اگر مردم وملت افغانستان از آنان حمایت کنندودولت مردان وسیاسیون افغانی به خواطر منافع شخصی،گروهی، سمتی، قومی، مذهبی، اردوی ملی وپولیس ملی را وارد میدان سیاست های خام وناپخته ای حوزه سیاست افغانستان ننمایند وبا عملکرد ورفتار خودشان موجب ضعف مرال وروحیه ملی ووطن دوستی شان نگردند، این نیروها توانمندی ایجاد امنیت وحفظ آن را در سرتاسر افغانستان دارند، چنانچه روز انتخابات که مسلما طالبان تروریست وهمدستان بین المللی آنها تمام توان خود را بکار بسته بودند که مانع از برگذاری امنیت شوند وامنیت را در روز ۱۶ حمل برهم بزنند، با هوشیاری وهمت بالای نیروهای امنیتی افغانستان طرح وپلان شان ناکام ماند وموفق به جلوگیری ازبرگذاری انتخابات نگردیدند واین موفقیت بزرگی برای نیروهای امنیتی افغانستان محسوب می گردد.

اما اگر مثل گذشته دولت مردان افغانستان به دشمنان نیروهای امنیتی اهمیت دهند وآنان را که نیروهای اردوی ملی وپولیس ملی با دادن خون شان دستگیر می کنند تا جلو خشونت افروزی آنان را با سپردن شان درچنگ عدالت بگیرند وازقتل وکشتار مردم بی دفاع وعادی افغانستان پیشگیری نمایند را با سلام وصلوات وتحفه وهدایا از زندانها آزاد کنند ویا کشته شدگان شان را با امکانات اردو وپولیس ملی به خانه هایشان به عنوان شهید انتقال دهند وحاضر نشوند که شهدای اردو وپولیس ملی را شهید بخوانند وخانواده های آنان را نادیده بگیرند وازدرد ورنج خانواده های شهداء اردو وپولیس ملی بی خبر باشند ویا اینکه زمینه ای ورود قاتلین اردو وپولیس را در صفوف آنان فراهم نمایند تا آنها آزادنه در داخل قرار گاههای اردوی ملی وپولیس ملی آنان برگبار ببندند در این صورت واضح است که انگیزه ای مقاومت وپایداری از نیروهای امنیتی سلب گردیده وتوان مقاومت را در برابر طالبان وساییر ترویستان از دست می دهند ودیگر قادر به تأمین امنیت نخواهند بود .

اینها را که نامبردم نکات مثبت دور اول انتخابات ریاست جموری افغانستان بود که در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگذار گردید وهمین نکات مثبت باعث ایجاد امید در دل مردم افغانستان گردید، جامعه جهانی را نیز به جوانه زدن دموکراسی در دل مردم افغانستان امید وار ساخت وملت های غربی که دولت های را شان را تحت فشار قرار داده بودند که مصارف جانی ومالی را که درطول سیزده سال درافغانستان بکار بردند دست آوردی نداشته است ودیگر وقت آن رسیده که بیش ازاین مالیات ملت رادر افغانستان به مصرف نرسانند را نیز دلگرم ساخت وباعث گاهش انتقادات مردم ازحکومت های شان که در جنگ افغانستان دخیل بودند گردید و انتخابات نشان داد که مردم افغانستان ظرفیت پذیرش دموکراسی ولیاقت امنیت وآزادی را دارند واگر انتخابات دور دوم مثل دور اول پور شور برگذار شود ونواقص دور اول رفع گردیده ومزایای دوراول محفوظ بماند دست آورد کلانی برای حضور جامعه ای جهانی در افغانستان خواهد بود .

ادامه دارد..

/ 0 نظر / 13 بازدید