بد اخلاقیهایی رسانه ای!

الف وابستگیهای داخلی وبیرونی: از آنجایکه راه انداختن رسانه هایی نوشتاری، شنیداری ودیداری، به استثنایی رسانه هایی مجازی نیاز به سرمایه ای هنگفت مالی دارند،وبنیه های مالی واقتصادی افغانستان هم ضعیف است،سرمایه گذاریها ازپشتوانه هایی محکم ومطمئن واساسی اقتصادی ملی برخوردانستند،بیشتر سرمایه ها ازبیرون ازمرزهایی این کشور ساپورت شده وپشتیبانی میگردند بلا شک این منابع تمویل کننده ای سرمایه گذاریها بیشتر حکومت های قدرتمند ویا افراد حقیقی هستند که به نحوی از انحاء به دستگاهای سیاسی دولت ها وحکومت های شان وابسته اند هرکدام شان اهداف وانگیزه های خودشان را با تمویل نمودن مالی این رسانه ها تعقیب ودنبال می نمایند، به خصوص سازمانهای اطلاعاتی وجاسوسی کشورهایی همسایه افغانستان که دلائل بی شماری در خصوص مداخلات آنها از طرق گوناگون در امور سیاسی وداخلی افغانستان وجود دارد وریاست امنیت ملی افغانستان بارها اعلام کرده اند وشواهد ومدارکی نیز در این موارد بدست دارند که سازمانهای جاسوسی منطقه بخصوص دوکشورهمسایه افغانستان از طریق بعضی از رسانه ها در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند می کنند،چون کشورهای همسایه افغانستان بخصوص دوهمسایه غربی وجنوبی می پندارند که منافع دراز مدت آنها که همانا استفاده های بی بازخواست شان از منابع طبیعی افغانستان باشد در عدم ثبات وامنیت افغانستان تأمین می گردد اگر یک حکومت فراگیر در افغانستان ملی در افغانستان بوجود بیاید جلو تعدی ودست درازی آنها را به منابع طبیعی ومنافع ملی افغانستان می گیرد لذا از طریق تمویل مبابع مالی این رسانه های وابسته که تعداد شان کم نیستند بدامن زدن نزاع ها وکشمکشهای قومی،مذهبی،زبانی که افغانستان بستر مناسبی هم برای اصطکاکات فوق هستند دامن می زنند وبدینوسیله جلو بوجود آمدن روحیه همگرایی ملی را درافغانستان می گیرند وتا کنون متأسفانه این سیاست ها موفق هم بوده اند،ودلیل آنهم دومسأله یکی فقر،ودیگری جهل وعدم درک منافع کلان ملی می باشند.

همچنین وابستگیهای تعدادی ازاین رسانه ها به مراکز قدرت باعث گردیده که به جای تعقیب منافع کلان ملی مردم افغانستان برنامهاییشان بر طبق سیاستهای فردی وجزئی افراد مقتدری عیارکنند که ادامه قدرت آنها بستگی به بنیادهای، قومی،تباری،مذهبی وسیاست های بحران آفرین وابسته اند چون در غیر اینصورت آنها قادر به ادامه ای حفظ قدرتشان نخواهند بود،آنها سالهای متمادی است که ازهمین مجراها بر اسپ قدرت سوارند وبه چور وچپاول سرمایه های مردم افغانستان ادامه می دهند آنها به هیچ وجه دوست ندارند که مردم متحد ویکپارچه گردند،وصلح وثبات وامنیت فراگیر در افغانستان حاکم شود ویک حکومت فراقومی،فراجناحی وفرامذهبی در این مملکت بوجو آید چون در اینصورت آنها مجبورند که به همانجایگاه اصلی اجتماعی که به آن وابسته بودند برگردند ومهمتر از آن به جفاهای که در حق مردم افغانستان کرده اند پاسخ دهند،به همین آنها تلاش می کنند که از طریق قدرت وزوری که ازراههای نامشروع بدست آورده اند استفاده کرده وبا ابزارهای مدرن که مهمترین آنها رسانه ها هستند جلو تحقق حاکمیت فراگیر ملی را بگیرند وبا دامن زدن به بحرانهاو باطرح موضوعات تفرقه افگنانه از طریق رسانه هایی وابسته ای خودشان به این مأمول دست پیدا کنند ومتأسفانه از آنجایکه هنوز درافغانستان تعریفی درست وجامعی از منافع ملی وجود ندارد آنها می کوشند که منافع فردی شان را با نشر اکاذیب ودروغ وجعل اسناد ومدارک به جای منافع ملی جا بیندازند .

ب عدم تخصص وبی برنامگی: دلیل دوم که به نظر می رسد رسانه ها در افغانستان با توجه به رشد چشم گیر کمی شان نتوانسته اند نقش مثبت وسازنده ایفاء کنند عدم تخصص گردانندگان آنها می باشد به همین خاطر بسیاری از رسانه ها با فقر فرهنگی مواجه هستند وتوان طرح وبرنامه های مفید وسازنده را ندارند لذا مجبور می شوند که برای ادامه ای کار شان به عوام فریبی روی آورده دست به نشر وپخش برنامه هایی بزنند که توده ای نا آگاه مردم را سر شوق وذوق بیاورندویا ناخواسته برنامه هایی تنظیم وترتیب نمایند که به جای نفع ضرر وخسران آنها چند برابر است، اگر ما به جدول برنامهای روزانه ای رسانه هایی دیداری بدقت نگاه کنیم این ضعف وفقر برنامه ها را بوضوح مشاهده می کنیم ودلیل آنهم گزینش افراد بر اساس واسطه ها ووابستگیها می باشد نه بر اساس لیاقت وشایستگی ونیاز تا این سد ومانع شکسته نشود وکارها به اهل کار سپرده ورسانه ها از قید بنگاهای معاملاتی وخانودگی خارج نگردند هرچند ما شاهد رشد بیشتر کمی آنها خواهیم بود اماشاهد تأثیر گذاری مثبت آنها نخواهیم بود .

ادامه دارد...

/ 1 نظر / 9 بازدید
sanaz

با سلام دوست من انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین.